SME AKTUÁRI

Odborníci na pravdepodobnosť a riziká

Pomáhame riadiť a merať riziko v celom hodnotovom reťazci - od začiatku až do konca cyklu poistných produktov. Počítame poistné a sme nápomocní pri vývoji nových produktov. Okrem toho zodpovedáme za hodnotenie technických rezerv a vykonávame poistno-matematickú analýzu pre účely riadenia.

UMENIE ROZUMIEŤ
ČÍSLAM

V oblasti tvorby poistného a hodnotenia rezerv sú aktuári zodpovední za vývoj a validáciu matematických modelov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou moderného poistenia


KAŽDODENNÉ OTÁZKY, NA KTORÉ HĽADÁME ODPOVEDE:

Aké poistné je pre poistné krytie primerané?

Koľko rezerv vytvoriť na pokrytie záväzkov voči klientom?

Ako správne merať riziká?

Koľko kapitálu potrebujeme, aby sme boli krytí pre všetky prípady?

Ako postupovať v súlade s dynamicky sa meniacimi predpismi, ako sú Solvency II a IFRS 17?

POČÍTAŤ, MYSLIEŤ, KOMUNIKOVAŤ

Byť aktuárom nie sú len čísla a matematické modely. Ide o každodennú komunikáciu s našimi zahraničnými kolegami. Pre aktuára našej spoločnosti je preto nevyhnutná profesionálna znalosť anglického jazyka, komunikačné zručnosti, schopnosť samostatne riadiť projekty, ako aj orientácia na zákazníka.

Staň sa súčasťou nášho tímu